Prestatieverbeterplan

 

Duurzame gedragsverandering

In veel organisaties stelt men vast dat er met de huidige populatie van medewerkers andere of hogere prestaties geleverd zouden kunnen of moeten worden.  Tegelijkertijd merken die organisaties dat de huidige managementstijl, wanneer deze intensiever wordt toegepast, slechts tijdelijk een verbetering in resultaat en gedrag oplevert. Organisaties zoeken manieren om medewerkers intrinsiek gemotiveerd te krijgen voor het gewenste resultaat en gedrag.

Met het opstellen van het Prestatieverbeterplan voor uw organisatie wordt maatwerk geleverd en uw organisatieprestaties in kaart gebracht en verbeterd. Dit op basis van een praktische performance management aanpak voor operationele managers.

 

Wat leer je:

• Operationele leidinggevenden leren op een gestructureerde wijze gedrag van  medewerkers te beïnvloeden.
• Er een sfeer tussen medewerkers en leidinggevenden ontstaat waarin op een constructieve wijze vanuit gezamenlijke ambitie en
   belang aan gedrag en prestaties wordt gewerkt
• Relaties tussen medewerkers en leidinggevenden verbeteren.
• In een korte doorlooptijd (enkele maanden) gedrag en prestaties waarneembaar en meetbaar verbeteren. De waarde van OBM is in tal van
  organisaties meetbaar aangetoond.

De aanpak

Gestart wordt met een oriëntatiefase waarna samen met uw leidinggevenden het verbeterplan wordt ontwikkeld, op basis van de gewenste resultaten en een analyse van het daaraan ten grondslag liggend gedrag en betrekken vervolgens uw medewerkers daar bij. Onderstaand een overzicht met de te doorlopen stappen van het Prestatieverbeterplan.

Stap 1 Specificeren

• Beschrijf eerst alle relevante prestaties (zowel resultaten als gedragingen) 
• Zorg ervoor dat de geselecteerde prestatie observeerbaar, betrouwbaar, beheersbaar en meetbaar is gemaakt

Stap 2 Meten (0-meting)

• Bepaal wie de gegevens verzamelt
• Meet het huidige niveau van resultaten en/of gedrag over een representatieve periode
• Onderzoek de huidige wijze van samenwerken en management

Stap 3 Feedback & ABC Analyse

• Presenteer de resultaten aan de medewerkers
• Onderzoek (samen met medewerkers) de antecedenten van het huidige prestatieniveau
• Onderzoek (samen met medewerkers) de consequenties van het huidige prestatieniveau

Stap 4 (Sub) doelen stellen

• Stel (sub) doelen voor de volgende prestatieperiodes
• Houd bij het stellen van doelen rekening met een nulmeting
• Betrek de medewerkers bij het stellen van doelen
• Splits een (voorlopig) einddoel op in subdoelen, waarbij het eerste subdoel net ligt boven het niveau van de nulmeting
• Stel een (materiële) beloning vast

Stap 5: Interventies Toepassen (R+)

• Ga medewerkers positief bekrachtigen in gedrag en resultaat (R+)
• Los mogelijke hindernissen aan de antecedentenkant op (gebrek aan kennis/capaciteit/gelegenheid)
• Beloon overvloedig

Stap 6: Meten en Belonen

• Stel vast of afgesproken subdoelen gehaald zijn
• Kom afspraken over beloning na
• Vier het realiseren van doelen
• Maak medewerkers en leidinggevenden bewust van de brede uitkomst van deze manier van werken

Volg op...

• Specificeer nieuwe resultaten
• Stel bij onderzoek antecedenten en consequenties nader
• Stel (sub)doelen bij
• Stel beloningen bij
• Varieer in R+